Roszczenie od ubezpieczyciela w momencie odszkodowania

W przypadku posiłkowania się prawnikiem, roszczenia do ubezpieczyciela nieruchomości za odszkodowanie mogą być dość trudne do uzyskania. Prawnicy mogą jednak pomóc w uzyskaniu należnego odszkodowania, a także pomóc w ustaleniu, czy należy się jakieś dodatkowe odszkodowanie. Odszkodowanie można uzyskać za szkody wyrządzone przez wandalizm, kradzież, a także za szkody wyrządzone przez niektóre żywioły.

Co to jest odszkodowanie

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, przysługujące osobie pokrzywdzonej przez czyn niezgodny z prawem (http://jtadwokaci.pl/prawnicy/), który wyrządził jej szkodę majątkową lub niemajątkową. Odszkodowanie może przyznane zostać przez sąd, ubezpieczyciela lub innego podmiotu uprawnionego do wypłaty świadczenia. Świadczenie to może przyznane zostać w wyniku porozumienia stron lub na podstawie orzeczenia sądowego. W polskim systemie prawa odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym, przyznawanym osobie pokrzywdzonej przez czyn niezgodny z prawem. Wyrządzenie szkody może mieć miejsce w wyniku wykroczenia lub przestępstwa. Prawo przyznaje również odszkodowanie osobie pokrzywdzonej w wyniku działania żywiołu, zaniedbania lub niewłaściwego wykonania obowiązków przez innego podmiotu. Do najczęściej spotykanych rodzajów szkód majątkowych należą: śmierć, ciężki uszczerbek na zdrowiu, utrata pracy, utrata dochodów

Rodzaje szkody, w których można ubiegać się o odszkodowanie

W przypadku szkody w wyniku wandalizmu, kradzieży, a także za szkody wyrządzone przez żywioły, można ubiegać się o odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wandalizmu, kradzieży lub szkód wyrządzonych przez żywioły, roszczenia mogą być dość trudne do uzyskania, ponieważ muszą one przejść przez proces sądowy. W przypadku roszczeń o odszkodowanie można także ubiegać się o odszkodowanie z tytułu kosztów utraconych dochodów. Dodatkowe odszkodowanie można uzyskać za koszty utraconych dochodów, które zostały poniesione przez osobę poszkodowaną.

W jakiej wysokości możemy uzyskać odszkodowanie jako osoba pokrzywdzona

Niewątpliwie wysokość odszkodowania jest uzależniona od stopnia naszego uszczerbku na zdrowiu. W zależności od rodzaju obrażeń, które ponieśliśmy, możemy liczyć na odszkodowanie w wysokości od kilkuset złotych do kilku milionów. Warto jednak pamiętać, że wygrana w sądzie to jedno, a otrzymanie odszkodowania to drugie. Niestety wielu sprawców wypadków ma problemy z uiszczaniem odszkodowań. Odszkodowanie możemy uzyskać w momencie, kiedy to ktoś inny został uznany za sprawcę wypadku, a my jesteśmy poszkodowanymi.